Academicians

Members of the Chinese Academy of Sciences (CAS) and the Chinese Academy of Engineering (CAE)

Ren Zhou
(1892-1973)
CAS

Dongsheng Yan
(1918-2016)
CAS & CAE

Zhiwen Yin
(1919-2006)
CAS

Jingkun Guo
(1933-2021)
CAS

 
Chuanxian Ding
CAE

Dongliang Jiang
CAE

Jianlin Shi
CAS

Shaomin Dong
CAE

     
Lidong Chen
CAS