HomeContactSitemapcas中文
 
About Us Research People International Cooperation News Education Papers Resources Links Societies & Publications Company
  Advanced Carbide Ceramics Group
Facaulty Members
Equipments
Achievements
Products
Communications
Activities
Location:Home>Research>Research Divisions>Structural Ceramics Engineering Research Center>Advanced Carbide Ceramics Group>Facaulty Members

Researchers
Group Staff:
Dongliang Jiang, Academician of CAE  
Zhengren Huang, Ph.D, Professor Xuejian Liu, Ph.D , Professor
Zhongming Chen, Professor Jingxian Zhang, Ph.D, Professor
Yong Yang, Ph.D, Professor Yan Liu, Ph.D, Professor
Xiumin Yao, Ph.D, Associate Professor Ming Yuan, Ph.D, Professor
Jinjing Yang, Senior engineer Yongjie Yan, Ph.D, Associate Professor
Yunzhou Zhu, Ph.D, Associate Professor Guiling Liu, Ph.D, Associate Professor
Jian Huang, Senior engineer Jian Chen, Ph.D, Associate Professor
Yihua Huang, Ph.D, Associate Professor Hui Zhang, Ph.D, Research Assistant
Xiao Yang, Ph.D, Research Assistant Xiaoguang Li, Ph.D, Research Assistant
Yuqiang Zhang, Engineer Bingbing Pei, Engineer
Haibo Wu, Ph.D, Research Assistant Yuxi Yao, Technician
Anle Sun, Technician Yong Wang, Technician
Jindi Jiang, Technician Junjie Zuo, Technician
Zhicai Sang, Technician Jian Zhang, Technician
Chengming Xu, Technician Huagang Lei, Technician
Kailun Wang, Technician Liugang Lu, Technician
 
Dongliang Jiang:

Academician of CAE, professor.
Born in1937.09, graduated from Nanjing university of technology in 1960.
——More
 
Zhengren Huang:

Professor.
Born in 1965.11, graduated from Jilin university in 1987.
Recent research fields:
advanced engineering ceramics and composite materials.
Xuejian Liu:

Professor.
Born in 1970.06. Received doctor’s degree from SICCAS in 1999.
Recent research fields: transparent ceramics.

Zhongmin Chen:

Professor

 
 

Jingxian Zhang:

Professor.
Born in 1969.07. Graduated from Lanzhou university and received master’s and doctor’s degree from east china university of S&T and SICCAS in  1997 and 2000.
Recent research fields:
forming techniques in bioceramics.

Yan Liu:

Professor.
Born in 1975.05. Graduated from Harbin University of S&T and received master’s degree from Harbin institute of technology in 2001 and receive his Ph.D from SICCAS in 2009.
Main research fields:
silicon carbide foam and forming technique of silicon carbide.
 
Xiumin Yao:

Associate professor.
Born in 1973.11. Graduated from Wuhan university of S&T and received master’s and doctor’s degree from SICCAS in 2000 and 2005.
Recent research fields:
porous ceramic and carbides composite ceramics.

Yong Yang:

Professor.
10/2006~12/2008, Associate Professor, Nagoya Institute of Technology.
04/2004~10/2006, COE & JSPS Research Fellow, Nagoya Institute of Technology.
01/2000~03/2003, Ph. D., Shanghai Institute of Ceramics, CAS
Recent research fields:
1). Surface modification of ceramics
2). Novel optical film and coating
3). Metal nanostructures, SPR, SERS and TERS

Ming Yuan:

Associate professor.
Born in 1974.07. Graduated from Lanzhou University and received his Ph.D from SICCAS in 2007.
Main research fields:
Cf/SiC composites by CVI technology and silicon carbide foam and forming technique of silicon carbide.
Yongjie Yan:

Associate professor.
Born in 1981.10. Graduated from Zhengzhou University and received his doctor’s degree from SICCAS in 2008.
Main research fields:
Ultra-high temperature ceramics and advanced molding method of silicon carbide tubes.

Jinjing Yang:

Senior Engineer
Born in 1980.02. Graduated from Nankai University.
Main research fields:
forming technique of silicon carbide and the finite element modeling analysis.
Yunzhou Zhu:

Associate Professor
Born in 1980. Graduated from Wuhan university of S&T in 2001 and received master’s degree from Dalian Jiaotong university in 2004.Finish his Ph.D from 2204 TO 2007.
Research project:
Fiber reinforced silicon carbide based composites.
Jian Chen:

Associate Professor
Born in 1981.09. Graduated from Central south university in 2004.Receive his Ph.D from SICCAS in 2009.
Research project:
silicon carbide based materials.
Guiling Liu:

Associate Professor
Born in 1983. Graduated from Nanjing university of technology in 2004.Receive her Ph.D from SICCAS in 2009.
Research project:
surface modification and coating process of silicon carbide based materials.
Yihua Huang:

Research assistant
Graduated from Fudan university of technology in 2004.Receive his Ph.D from SICCAS in 2010.
Research project: transparent ceramics.
Hui Zhang:
Research assistant
Born in 1983.03. Graduated from Taiyuan university of technology in 2004.Receive his Ph.D from SICCAS in 2010.
Research project:
pressureless sintering and gel-casting of UHTCs materials.

Xiao Yang

Research assistant
Born in 1987. Graduated from Chang’an University in 2008 and received doctor’s degree from Shanghai Institute of Ceramics CAS in 2013.
Research fields:
Defects and performances of ceramics and non-destructive test techniques
Industrial CT nondestructive testing

Yuqiang Zhang:
Engineer
Born in 1987.09.
2005.09-2009.07 studied in Yanshan University and got bachelor’s degree;
2009.09-2012.07 studied in SICCAS (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences) and received master’s degree;
2012.08-2013.07 worked in CTIEC (China Triump International Engineering Co., Ltd);
2013.08-now working in SICCAS (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences).
Research field:
Composition design and preparation of white light LED phosphor;
Preparation and industrialization of SiC ceramic heat-exchange tube.

Xiaoguang Li:
Research assistant
Born in 1985.09.
2005-2009, Tianjin University, bachelor’s degree.
2009-2014, Shanghai Institute of ceramics, Ph.D.

Main research fields:
B4C, C/SiC composites

Bingbing Pei:
Engineer
Born in 1989, Graduated from Anhui Normal University in 2011, and received master’s degree from SICCAS in 2014.
Research fields:
Carbon fiber reinforced silicon carbide ceramic composites.

Haibo Wu:
Research assistant
Born in 1987. Got a bachelor degree from Wuhan University of technology in 2009, and obtained a master degree from Luoyang institute of refractories research in 2012. Receive his PhD from SICCAS in 2015.
Research fields:
Microstructure tailoring and property investigation of porous silicon carbide ceramics; Colloidal forming technique.

 
Qingling Lin:Senior Experimentalist
 

Yuxi Yao; Anle Sun; Yong Wang; Jindi Jiang; Junjie Zuo; Zhicai Sang; Jian Zhang; Chengming Xu; Huagang Lei; Kailun Wang; Liugang Lu: Technician

 

Students:
Yanqin Cao; Yufeng Shan; Qian Qi; Shuxing Li; Shengxing Song; Fangyuan Zhang; Mingxian Yu; Zehua Liu; Lujie Wang; Chaoli Fu; Bizhe Su;

Graduated Students:

Qinfang Yan、Biqin Chen、Ting Tian、Zhiping Jiang、Zhihui Lv、Yunfeng Du、Xiaoming Guo、Zhaohua Luo、Jianqin Gao、Jie Yin、Dan Li、Fei Zhong、Fang Jiang、Xia Peng、Yinsheng Li、Hanqin Liang、Junwei Zhang、Fengyan Wang、Chi Zhang、He Zhong

 
 
Copyright © SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ALL RIGHTS RESERVED