HomeContactSitemapcas中文
 
About Us Research People International Cooperation News Education Papers Resources Links Societies & Publications Company
  Laser and Optical Single Crystals Research Group
Research Fields
Group members
Recent publicatons
Location:Home>Research>Research Divisions>Artificial Crystal Research Center>Laser and Optical Single Crystals Research Group>Recent publicatons

Recent Publications

2016年    2015年    2014年    2013年及以前

 

  2016年

1.Ma, WW (Ma, Weiwei).Qian, XB (Qian, Xiaobo),Wang, JY (Wang, Jingya),Liu, JJ (Liu, Jingjing),Fan, XW (Fan, Xiuwei),Liu, J (Liu, Jie),Su, LB (Su, Liangbi),Xu, J (Xu, Jun).Highly efficient dual-wavelength mid-infrared CW Laser in diode end-pumped Er:SrF2 single crystals.[J]SCIENTIFIC REPORTS,2016(6). 

2.Li, WW (Li, Weiwei),Liu, ZD (Liu, Zuodong),Zhou, ZW (Zhou, Zhiwei),Song, JH (Song, Jinghong),Mei, BC (Mei, Bingchu), Su, LB (Su, Liangbi).Characterizations of a hot-pressed Er and Y codoped CaF2 transparent ceramic.[J]JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY,2016,36(14),3481-3486. 

3.Tang, XX (Tang Xiong-Xin),Qiu, JS (Qiu Ji-Si,Fan, ZW (Fan Zhong-Wei),Wang, HC (Wang Hao-Cheng),Liu,YL(Liu Yue-Liang),Liu, H (Liu Hao),Su, LB (Su Liang-Bi).Experimental study of diode-pumpedNd,Y:CaF2 amplifier for inertial confinement fusion laser driver.[J]ACTA PHYSICA SINICA,2016,65(20),4206-4206. 

4.Liu, JJ(Liu, Jingjing),Fan,XW(Fan, Xiuwei),Liu,J (Liu, Jie),Ma, WW (Ma, Weiwei),Wang, JY(Wang, Jingya),Su, LB (Su, Liangbi).Mid-infrared self-Q-switched Er, Pr:CaF2 diode-pumped laser.[J]OPTICS LETTERS ,2016,41(20),4660-4663. 

5.Zhang, F (Zhang, Feng),Zhu, HT (Zhu, Hongtong), Liu, J (Liu, Jie),He, YF (He, Yifeng),Jiang,DP(Jiang, Dapeng),Tang,F(Tang, Fei),Su,LB(Su, Liangbi).Tunable Yb: CaF2-SrF2 laser and femtosecond mode-locked performance based on semiconductor saturable absorber mirrors.[J]APPLIED OPTICS,2016,55(29), 8359- 8362. 

6.Zhang,F(Zhang,Feng),Liu,J (Liu, Jie),Li, WW (Li, Weiwei),Mei, BC (Mei, Bingchu),Jiang,DP(Jiang,Dapeng),Qian,XB(Qian,Xiaobo),Su,LB(Su,Liangbi).Dual-wavelength continuous-wave and passively Q-switched Nd,Y:SrF2 ceramic laser .[J]OPTICAL ENGINEERING,2016,55(10). 

7.Zhang,F(Zhang, Feng),Liu, JJ (Liu, Jingjing),Liu, J (Liu, Jie),Ma, FK (Ma, Fengkai),Jiang, DP (Jiang, Dapeng),Pang, SY (Pang, Siyuan),Su, LB (Su, Liangbi), Xu, J (Xu, Jun).Efficient continuous-wave and 739 fs mode-locked laser on a novel Nd3+, La3+ co-doped SrF2 disordered crystal.[J]LASER PHYSICS LETTERS,2016,13(9). 

8.Liu, XY (Liu, Xiaoya),Mei, BC (Mei, Bingchu),Li, WW (Li, Weiwei),Sun, ZC (Sun, Zaichun),Liu, ZD (Liu, Zuodong), Su, LB (Su, Liangbi).Effect of sintering temperature on the microstructure and transparency of Nd, Y:CaF2 ceramics.[J]CERAMICS INTERNATIONAL, 2016,42(11),13285-13290. 

9.Zhu, HT (Zhu, Hongtong),Zhao, L (Zhao, Lina),Liu, J (Liu, Jie),Xu, SC (Xu, Shicai),Cai, W (Cai, Wei),Jiang, SZ (Jiang, Shouzhen),Zheng, LH (Zheng, Lihe),Su, LB (Su, Liangbi),Xu, J (Xu, Jun).Monolayer graphene saturable absorber with sandwich structure for ultrafast solid-state laser.[J]OPTICAL ENGINEERING,2016,55(8). 

10.Tang, XX (Tang, Xiongxin),Qiu, JS (Qiu, Jisi),Fan, ZW (Fan, Zhongwei),Su, LB (Su, Liangbi),Wang, HC (Wang, Haocheng).Diode-pumped medium-aperture-size square Nd,Y:CaF2 rod amplifier for Inertial Confinement Fusion laser drivers.[J]OPTICAL MATERIALS, 2016,58,445-448. 

11.Li, C (Li, Chun),Cai, W (Cai, Wei),Liu, J (Liu, Jie),Su, LB (Su, Liangbi),Jiang, DP (Jiang, Dapeng),Ma, FK (Ma, Fengkai),Zhang, Q (Zhang, Qian),Xu, J (Xu, Jun),Wang, YG (Wang, Yonggang).Single-walled carbon nanotube saturable absorber for a diode-pumped passively mode-locked Nd,Y:SrF2 laser.[J]OPTICS COMMUNICATIONS,2016,372,76-79. 

12.Wang, HB (Wang, Huibo),Zhu, JF (Zhu, Jiangfeng),Gao, ZY ,Yu, Y (Yu, Yang),Liu, K (Liu, Kai),Wang, JL (Wang, Junli),Wei, ZY (Wei, Zhiyi), Liu, J (Liu, Jian),Jiang, DP (Jiang, Dapeng),Ma, FK (Ma, Fengkai),Su, LB (Su, Liangbi).Femtosecond mode-locked Nd,La:CaF2 disordered crystal laser.[J]OPTICAL MATERIALS EXPRESS ,2016,6(7),2184-2189. 

13.Zhang,F(Zhang, Feng),Fan,XW(Fan,Xiuwei),Liu,J(Liu, Jie),Ma, FK (Ma, Fengkai),Jiang, DP(Jiang,Dapeng),Pang,SY(Pang, Siyuan),Su, LB (Su, Liangbi),Xu, J (Xu, Jun).Dual-wavelength mode-locked operation on a novel Nd3+, Gd3+: SrF2 crystal laser.[J]OPTICAL MATERIALS EXPRESS,2016,6(5),1513-1519. 

14.Li, C (Li, Chun), Liu, J (Liu, Jie), Jiang, SZ (Jiang, Shouzhen),Xu, SC (Xu, Shicai),Ma, WW (Ma, Weiwei), Wang, JY (Wang, Jingya),Xu, XD (Xu, Xiaodong),Su, LB (Su, Liangbi).2.8 mu m passively Q-switched Er:CaF2 diode-pumped laser.[J] OPTICAL MATERIALS EXPRESS , 2016,6(5),1570-1575. 

15.Feng, C (Feng, Chao),Hou, W (Hou, Wei),Yang, JM (Yang, Jimin),Liu, J(Liu,Jie),Zheng,(Zheng,Lihe),Su,LB(Su,Liangbi),Xu,J(Xu,Jun),Wang,YG(Wang,Yonggang).Dual-wavelength synchronous mode-locked Yb:LSO laser using a double-walled carbon nanotube saturable absorber.[J]APPLIED OPTICS,2016,55(13),3639-3644. 

16.Zhu, JF (Zhu, Jiangfeng), Wei, L (Wei, Long),Tian, WL (Tian, Wenlong),Liu, JX (Liu, Jiaxing),Wang, ZH (Wang, Zhaohua), Su, LB (Su, Liangbi),Xu, J (Xu, Jun),Wei, ZY (Wei, Zhiyi). Generation of sub-100 fs pulses from mode-locked Nd,Y:SrF2 laser with enhancing SPM.[J] LASER PHYSICS LETTERS,2016,13(5).  

17.Liu,JH(Liu,Jing-Hui),Tian,JR(Tian,Jin-Rong),Guoyu,HY(Guoyu,He-Yang),Xu,RQ(Xu,Run-Qin),Li,KX(Li,Ke-Xuan),Song,YR(Song,Yan-Rong),Zhang,XP(Zhang,Xin -Ping ),Su, LB (Su, Liang-Bi), Xu, J (Xu, Jun).Passively Q-switched dual-wavelength Yb:LSO laser based on tungsten disulphide saturable absorber.[J]CHINESE PHYSICS B,2016,25(3). 

18.Li,RJ(Li,Ruijuan),Xu,XD(Xu,Xiaodong),Su,LB (Su, Liangbi),Sai, QL (Sai, Qinglin),Xia, CT (Xia,Changtai),Yang,QH(Yang,Qiuhong),Xu,J (Xu, Jun),Strzep, A (Strzep, Adam), Polkoszek, A (Polkoszek,Anita).Crystal characterization and optical spectroscopy of Eu3+-doped CaGdAlO4 single crystal fabricated by the floating zone method.[J]CHINESE OPTICS LETTERS, 2016,14(2). 

19.Ma,WW(Ma,Weiwei),Su,LB(Su,Liangbi),Xu,XD(Xu,Xiaodong),Wang,JY(Wang,Jingya),Jiang,DP (Jiang, Dapeng),Zheng, LH (Zheng, Lihe),Fan, XW (Fan, Xiuwei), Li,C (Li, Chun),Liu, J (Liu,Jie),Xu,J(Xu, Jun).Effect of erbium concentration on spectroscopic properties and 2.79 u m laser performance of Er:CaF2crystals.[J]OPTICAL MATERIALS EXPRESS,2016,6(2),409 -415. 

20.Ma,FK (Ma,F.K.),Jiang,DP (Jiang,D.P.),Su,LB (Su, L. B.),Wang, JY (Wang, J. Y.),Cai, W (Cai, W),Liu,J (Liu, J),Zheng, JG (Zheng,J. G),Zheng, WG (Zheng, W. G), Xu, J (Xu, J),Liu, Y (Liu, Y).Spectral properties and highly efficient continuous-wave laser operation in Nd-doped Sr(1-x)Y(x)F(2+x)crystals.[J]OPTICS LETTERS,2016,41(3),501-503. 

21.张菊婷; 朱江峰; 王军利; 魏志义; 苏良碧; 徐军.LD泵浦Nd-La共掺和Nd-Sc共掺CaF_2无序晶体的激光性能.[J]Acta Photonica Sinica,2016,45(1),114001-1-114001-5. 

22.Gao, ZY (Gao, Ziye),Zhu, JF (Zhu, Jiangfeng),Wang, JL (Wang, Junli),Wang, ZH (Wang, Zhaohua),Wei, ZY (Wei, Zhiyi),Xu, XD (Xu, Xiaodong),Zheng, LH (Zheng, Lihe),Su, LB (Su, Liangbi),Xu, J (Xu, Jun).Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:CaGdAlO4 laser with tunable wavelength.[J]LASER PHYSICS LETTERS,2016,13(1). 

23.XiangyangZhao,KailinZhang,KaiXu,PeiwenMan,TaoXie,AnhuaWu,GuohongMa,ShixunCao,LiangbiSu.Crystal growth and spinre orientation transition in Sm0.4Er0.6FeO3 orthoferrite.[J]Solid State Communications,2016,231-232,43-47. 

24.Xiangyang Zhao, Kailin Zhang, Xiumei Liu, Bo Wang, Kai Xu, Shixun Cao, Anhua Wu, Liangbi Su, and Guohong Ma.Spin reorientation transition in Sm0.5Tb0.5FeO3 orthoferrite single crystal.[J]AIP ADVANCES,2016,6,015201. 

25.TaoXie,HuiShen,XiangyangZhao,PeiwenMan,AnhuaWu,LiangbiSu,JiayueXu.Single crystal growth magnetic and thermal properties of perovskite YFe0.6Mn0.4O3 single crystal.[J]Journal of Magnetism and Magnetic Materials ,417(2016)143–147. 

26.TaoXie,HuiShen,AnhuaWu,PeiwenMan,LiangbiSu,ZhongShi ,JiayueXu.Crystal growth spinre orientation and magnetic anisotropy of YFe0.8Mn0.2O3 single crystal.[J]Solid State Communications 247(2016)64–67 

27.JunchiChen,YujiePeng,ZongxinZhang,HongpengSu,YuxinLeng,DapengJiang,FengkaiMa, XiaoboQian, FeiTang , LiangbiSu.Demonstration of a diode pumped Nd,Y co-doped SrF2 crystal based high energy chirped pulse amplification laser system.[J]Optics Communications 382 (2017) 201–204. 

28.ZHAO Xiang-Yang,MAN Pei-Wen,XIE Tao,WU An-Hua,SU Liang-Bi.Crystal Growth and Characterization of the Rare-earth Orthoferrite Sm0.8Tb0.2FeO3 Single Crystal.[J]Journal of Inorganic Materials,2016,31(9),104-107. 

29.L.H. Zheng, A. Kausas, T. Taira, >MW peak power at 266 nm, low jitter kHz repetition rate from intense pumped microlaser, Optics Express 24 (2016) 28748-28760. 

30.S.D. Liu, L.L. Dong, L.H. Zheng*, M. Berkowski, L.B. Su, T.Q. Ren, Y.D. Peng, J. Hou, B.T. Zhang, J.L. He, High power femtosecond pulse generation in passively mode-locked Nd:SrLaAlO4 laser, Applied Physics Express 9 (2016) 072701.  

31.姜 豪,徐 浏,陈小明,郑丽和,童立新,刘 娇,阮 旭,王君涛,苏良碧,高清松. 端抽运准连续Yb:SSO激光实验研究[J]. 中国激光43 (2016) 1101007. 

32.H.T. Zhu, L.N. Zhao, J. Liu, S.C. Xu, W. Cai, S.Z. Jiang, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Monolayer graphene saturable absorber with sandwich structure for ultrafast solid-state laser, Optical Engineering 55 (2016) 081304. 

33.Z.Y. Gao, J.F. Zhu, J.L. Wang, Z.H. Wang, Z.Y. Wei, X.D. Xu, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:CaGdAlO4 laser with tunable wavelength, Laser Phys. Lett. 13 (2016) 015302 (5pp). 

34.J.Q. Di, X.D. Xu, C.T. Xia, L.H. Zheng, G. Aka, H.H. Yu, Q.L. Sai, X.Y. Guo, L. Zhu, Crystal growth, polarized spectra, and laser performance of Yb:CaGdAlO4 crystal, Laser Phys. 26 (2016) 045803 (7pp). 

35.C. Luan, K.J. Yang, J. Zhao, S.Z. Zhao, W.C. Qiao, T. Li, C. Liu, H.W. Chu, J.P. Qiao, L.H. Zheng, X.D. Xu, J. Xu, High peak power, 28 ns Q-switched Tm:LuAG laser at a 2 μm wavelength by dual-loss-modulation, Laser Phys. Lett. 13 (2016 ) 025006.   

 

  2015年

1.葛平广,苏黎明,刘杰,郑丽和,苏良碧,徐军,王勇刚. A 1.7-ps pulse mode-locked Yb~(3+):Sc_2SiO_5 laser with a reflective graphene oxide saturable absorber[J]. Chinese Physics B,2015,01:291-293. 

2.Jinfeng Li;Peng Gao;Lihe Zheng;Liangbi Su;Jun Xu;Xiaoyan Liang,Diode-pumped Yb:SSO chirped pulse amplifier with 1 ps pulse duration[J]. Chinese Optics Letters,Chinese Optics Letters,2015,01:63-66. 

3.俞平胜,苏良碧,徐军. 掺杂的Bi_4Ge_3O_(12)晶体的近红外发光性能[J]. 发光学报,2015,03:283-287. 

4.Qian Zhang;Liangbi Su;Dapeng Jiang;Fengkai Ma;Zhipeng Qin;Guoqiang Xie;Jiangang Zheng;Qinghua Deng;Wanguo Zheng;Liejia Qian;Jun Xu,Highly efficient continuous-wave laser operation of laser diode-pumped Nd,Y:CaF2 crystals[J],Chinese Optics Letters ,2015,07:75-78. 

5.徐文斌,柴路,石俊凯,宋有建,胡明列,王清月,苏良碧,姜大朋,徐军. 两种国产新型掺Yb氟化物激光晶体的光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析,2015,09:2478-2482. 

6.Luan C;Yang KJ;Zhao J;Zhao SZ;Qiao WC;Li T;Feng TL;Liu C;Qiao JP;Zheng LH;Xu J;Wang QG;Su LB.Dual-loss-modulated Q-switched Tm:LuAG laser with AOM and monolayer graphene[J].Appl Opt ,2015 ,Vol.54 ,No.27,8024-8029. 

7.Wei Caia;Jie Liu;Chun Lia;Hongtong Zhua;Pingguang Gea;Lihe Zhengc;Liangbi Su;Jun Xuc,Compact self-Q-switched laser near 2μm[J].Optics Communications .2015, Vol.334,287- 289 . 

8.Hongtong Zhu;Jie Liu;Liangbi Su;Dapeng Jiang;Xiaobo Qian;Jun Xu,Picosecond pulse generation from a Yb:CaF2–YF3 mode-locked laser[J].Laser Physics,2015,Vol.25,No.4 ,045801. 

9.Yue Guo;Shunbin Lu;Liangbi Su;Chujun Zhao;Han Zhang;Shuangchun Wen,Z-scan measurement of the nonlinear refractive index of Nd3+, Y3+-codoped CaF2 and SrF2crystals[J].Applied Optics ,2015 ,Vol.54 ,No.4 ,953-958. 

10.Chun Li;Feng Zhang;Jie Liu;Liangbi Su;Dapeng Jiang;Jian Liu;Junfang Liu;Jun Xu,Continuous-wave and mode-locked operation of a diode-pumped Nd,La:CaF2 laser[J],Optical Materials Express ,2015 ,Vol.5 ,No.9 ,1972-1978. 

11.Chun Lia;Mingwen Fana;Jie Liua;Liangbi Sub;Dapeng Jiangb;Xiaobo Qianb;Jun Xub Operation of continuous wave and Q-switching on diode-pumped Nd,Y:CaF2 disordered crystal[J].Optics and Laser Technology ,2015 ,Vol.69 ,140-143  

12.Chun Li;Jie Liu;Liangbi Su;Dapeng Jiang;Xiaobo Qian;Jun Xu,Diode-pumped tri-wavelength synchronously mode-locked Yb,Y:CaF2 laser[J]Applied Optics ,2015 , Vol.54 No.32,9509-9512 

13.Hongtong Zhua;Wei Caia;Jiafeng Weia;Jie Liua;Lihe Zhengb;Liangbi Sub;Jun Xub;Yonggang Wangc763 fs Passively mode-locked Yb:Y2SiO5 laser with a graphene oxide absorber mirror[J],Optics and Laser Technology,2015,Vol.68 ,120-123  

14.Yiran Wang;Chengcheng Liu;Jie Liu;Lihe Zheng;Liangbi Su;Jun Xu,1.2 ps Kerr-lens self-mode-lockedYb:Y2SiO5laser[J],Optical and Quantum Electronics,2015. 47, No.8 ,2525-2531 

15.ZiyeGao;JiangfengZhu;Junli Wang;Zhiyi Wei;Xiaodong Xu;Lihe Zheng;Liangbi Su;Jun XuGeneration of 33 fs pulses directly from a Kerr-lens mode-locked Yb:CaYAlO4 laser[J], Photonics Research,2015 ,Vol.3 ,No.6 ,335-338 

16.Dapeng Jiang;Yaoyu Zhan;Qian Zhang;Fengkai Ma;Liangbi Su;Fei Tang;Xiaobo Qian;Jun Xu,Nd,Y:CaF2 laser crystals: novel spectral properties and laser performance from a controlled local structure[J].CrystEngComm ,2015 ,Vol.17 ,No.38,7398-7405 

17.Hongtong Zhua;Jie Liua;Shouzhen Jianga;Shicai Xua;Liangbi Sub;Dapeng Jiangb;Xiaobo Qianb;Jun Xuc ,Diode-pumped Yb,Y:CaF2 laser mode-locked by monolayer graphene[J],Optics and Laser Technology,2015 ,Vol.75,83-86  

18.Jiangfeng Zhu;Lijuan Zhang;Ziye Gao;Junli Wang;Zhaohua Wang;Liangbi Su;Lihe Zheng;Jingya Wang;Jun Xu;Zhiyi Wei,Diode-pumped femtosecond mode-locked Nd, Y-codoped CaF2 laser[J],Laser Physics Letters ,2015 ,Vol.12,No.3,035801 

19.Wei Caia;Shouzhen Jianga;Shicai Xua;Yaqi Lia;Jie Liua, , ;Chun Lia;Lihe Zhengb;Liangbi Sub;Jun Xub,Graphene saturable absorber for diode pumped Yb:Sc2SiO5 mode-locked laser[J],Optics and Laser Technology ,2015 ,Vol.65 ,1-4  

20.Jiangfeng Zhu;Ziye Gao;Wenlong Tian;Junli Wang;Zhaohua Wang;Zhiyi Wei;Lihe Zheng;Liangbi Su;Jun Xu,Kerr-Lens Mode-Locked Femtosecond Yb:GdYSiO5 Laser Directly Pumped by a Laser Diode[J],Applied Sciences,2015 ,Vol.5 ,No.4 ,817-824 

21.武安华,赵向阳,王博,曹世勋. 稀土正铁氧体RFeO_3晶体的生长及性能研究[A]. 中国硅酸盐学会晶体生长与材料分会.第十七届全国晶体生长与材料学术会议摘要集[C].中国硅酸盐学会晶体生长与材料分会:,2015:1. 

22.Bo Wang; Xiangyang Zhao; Anhua Wua; Shixun Cao; Jun Xu; A.M. Kalashnikovae; R.V. Pisareve, Single crystal growth and magnetic properties of Sm0.7Tb0.3FeO3 orthoferrite single crystal[J]. ,Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2015 ,379 ,192-195  

23.L. Zheng*, J. Ren, P. Loiseau, G. Aka, T. Taira, D. Rytz, > 1 MW peak power at 266 nm in nonlinear YAl3(BO3)4 (YAB) single crystal, CLEO 2015, May 10th - 15th, 2015, San Jose, USA. 

24.T. Taira*, A. Kausas, and L. Zheng, "Lens-free microchip green laser at 1 kHz," in Nonlinear Optics, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2015), paper NTu3B.2.  Nonlinear Optics 2015 Kauai, Hawaii United States, 26–31 July 2015, ISBN: 978-1-55752-001-2. 

25.Jinfeng Li, Peng Gao, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu, Xiaoyan Liang, Diode-pumped Yb:SSO chirped pulse amplifier with 1 ps pulse duration, Chinese Optics Letters, 13 (2015) 011403. 

26.R.V. Mikhaylovskiy 1,2 , E. Hendry 1 , A. Secchi 2 , J.H. Mentink 3 , M. Eckstein 3 , A. Wu 4 , R.V. Pisarev 5 , V.V. Kruglyak 1 ,M.I. Katsnelson 2 , Th. Rasing 2 & A.V. Kimel 2.Ultrafast optical modification of exchange interactions in iron oxides. [J] nature communications,2015, 10.1038 1-8. 

申请专利3项: 

  1、 苏良碧,张倩,姜大朋,唐飞,王静雅。一种发光波长可调控的Nd掺杂氟化锶钙晶体发明专利,专利申请号:201510290936.7      

  2、邹宇琦,范志鹏,徐军,王静雅,姜大朋,王卓,罗平,苏良碧一种导模法生长高灵敏度热释光掺碳蓝宝石晶体的方法 发明专利 专利申请号:201510171336.9 

  3、姜大朋,苏良碧,钱小波,唐飞,徐军,王静雅,吴锋 热控布里奇曼法单晶生长装置与方法 发明专利 专利申请号:201510156562.X 

 

  2014年

1.Lihe Zheng, Rados aw Lisiecki, Witold Ryba-Romanowski, Gérard Aka, Juqing Di, Dongzhen Li, Xiaodong Xu, Jun Xu*, Crystal growth and spectroscopic properties of Praseodymium and Cerium co-doped Y2SiO5, Journal of Luminescence, 145, (2014)547-552. 

2.Yongguang Zhao, Shidong Zhuang, Xiaodong Xu, Jun Xu, Haohai Yu, Zhengping Wang, and Xinguang Xu, Anisotropy of laser emission in monoclinic, disordered crystal Nd:LYSO, Optics Express, 22, 3(2014)2228–2235 . 

3.Weiyang Ge, Hanxiao Liang, Jie Ma, Guoqiang Xie, Wenlan Gao, Peng Yuan, Liejia Qian, Xiaodong Xu, and Jun Xu, Wavelength-switchable mode-locked Yb:LuAG laser between 1031 nm and 1046 nm,Optics Express, 22, 3,(2014)2423-2428 . 

4.Li, N., Cong, Z.H., Qin, Z.G., Zhang, X.Y., Wang, W.T., Wang, C., Yu, H.H., Zhang, H.J., Xu, X.D., Xu, J. Continuous-wave and actively Q-switched laser operations at 1359.5 nm of Nd:LYSO crystal,Optics & Laser Technology,59, (2014)43-46. 

5.X. Li, G. Aka, L. H. Zheng, J. Xu*, and Q. H. Yang, Laser operation in Nd:Sc2SiO5 crystal based on transition 4F3/2→4I9/2 of Nd3+ ions,Opt. Mater. Express 4, (2014)458-463. 

6.Haohai Yu, Shuxian Wang, Shuo Han, Kui Wu, Liangbi Su, Huaijin Zhang, Zhengping Wang, Jun Xu, and Jiyang Wang, Efficient eye-safe neodymium doped composite yttrium gallium garnet crystal laser, Optics Letters 39, 6(2014)1341–1344. 

7.Adam Strz p, Witold Ryba-Romanowski, Rados aw Lisiecki, Xiaodong Xu, Jun Xu, Juqing Di, Spectroscopic characterization of CaNb2O6 single crystal doped with Samarium ions, Optical Materials, In Press, Accepted Manuscript, Available online 22 February 2014. 

8.Anhua Wu, Jun Xu, Yanqing Zheng, Xiaoyan Liang Original Research Article, Crystal growth and application of large sizey YCOB crystal for high power laser, Optical Materials,In Press, Corrected Proof, Available online 21 February 2014. 

9.Haibo Xing, Liangbi Su, Xiantao Jiang, Xiao Fan, Xiaobo Qian, Huili Tang, Jun Xu, Mid-infrared luminescence of Bi–Te series single crystals,Optical Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 17 January 2014. 

10.Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Jie Ma, Weiyang Ge, peng yuan, Liejia Qian, Liangbi Ss u, Peng Jiang, Fengkai Ma, Qian Zhang, Yuexin Cao, and Jun Xu, Generation of 103-fs mode-locked pulses by a gain linewidth-variable Nd,Y:CaF disordered crystal,OpticLetters, 39, 7, (2014) 1737-1739. 

11.M Yulei Jia, Lihe Zheng, Jun Xu, and Zhiyi Wei, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:LYSO laser with 61fs pulse duration, Optics Express 22, 16, (2014)19040–19046. 

12.Michal Jelínek, Václav Kube ek, Liangbi Su, Dapeng Jiang, Fengkai Ma, Qian Zhang, Yuexin Cao and Jun Xu, Pulsed and continuous-wave laser operation of TGT-grown Nd,Y-codoped :SrF2 single crystal,  Laser Phys. Lett. ,5(11), (2014)55001. 

13.J Hou, L H Zheng, J L He, J Xu, B T Zhang, Z W Wang, F Lou, R H Wang and X M Liu,A tri-wavelength synchronous mode-locked Nd:SYSO laser with a semiconductor saturable absorber mirror, Laser Phys. Lett. 3(11), (2014)35803. 

14.J Liu, M W Fan, L B Su, D P Jiang, F K Ma, Q Zhang and J Xu*, Laser performance of diode-pumped Nd, Y-codoped CaF 2–SrF 2 mixed crystal,Laser Phys. 3(24), (2014)35802. 

15.Wenlong Tian, Zhaohua Wang, Long Wei, Yingnan Peng, Jinwei Zhang, Zheng Zhu, Jiangfeng Zhu, Hainian Han, Crystal growth and magnetic properties of GdFeO3  crystals by  floating zone method  

16.L.H. Zheng, G. Aka*, A. Ikesue, Y. Aung, P. Loiseau, Laser transition on 4F3/2→4I9/2 and 4F3/2→4I11/2 in Nd:YAG core ceramics composites with Gaussian doping profile, 2013 Advanced Solid State Lasers Congress in France, October 28 – November 1, 2013. 

17.L.H. Zheng*, P. Loiseau, G. Aka, Diode pumped neodymium doped ASL (Sr1-xLax-yNdyMgxAl12-xO19) laser, Proc. SPIE 8786, Pacific Rim Laser Damage 2013: Optical Materials for High Power Lasers, 87860V (July 9, 2013). [Oral presentation] 

18.L.H. Zheng, G. Aka*, A. Ikesue, Y.L. Aung, P. Loiseau, J. Xu, Nd doped crystalline and ceramic composite host for blue laser based on SHG of 4F3/2 → 4I9/2 channel, The 6th International Symposium on Lasers, Scintillators and Non-Linear Optical Materials (ISLNOM-6, http://islnom-6.csp.escience.cn), oral presentation, Galaxy Hotel Shanghai, Shanghai, China, on Oct. 20-23, 2013. [Oral presentation] 

19.Lihe Zheng, Gérard Aka, Akio Ikesue, Yan Lin Aung, Pascal Loiseau, Jun Xu, BLUE LASER GENERATED IN ND:YAG CORE CERAMICS COMPOSITES, Accepted for oral presentation, 9th Laser Ceramics Symposium, Daejeon, Korea, to be held on Dec. 02-06, 2013. 

20.L.H. Zheng, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, G. Aka, J.Q. Di, D.Z. Li, X.D. Xu, J. Xu, Crystal growth and spectroscopic properties of Praseodymium and Cerium co-doped Y2SiO5, Journal of Luminescence, 145 (2014) 547–552. 

21.J. Hou, L.H. Zheng, J.L. He, J. Xu, B.T. Zhang, Z.W. Wang, F. Lou, R.H. Wang, X.M. Liu, A tri-wavelength synchronous mode-locked Nd:SYSO laser with a semiconductor saturable absorber mirror, Laser Physics Letters, 11 (2014) 035803. 

22.X. Li, G. Aka, L.H. Zheng, J. Xu, Q.H. Yang, Laser operation in Nd:Sc2SiO5 crystal based on transition 4F3/2→4I9/2 of Nd3+ ions, Optical Materials Express, 4 (2014) 458-463. 

23.Y.Q. Li, J. Liu, H.T. Zhu, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Y.G. Wang, Performance of diode-pumped Tm3+:Sc2SiO5 crystal passively Q-switched 2 μm laser, Optics Communications, 330 (2014), 151–154. 

24.T.L. Feng, S.Z. Zhao, K.J. Yang, G.Q. Li, D.C. Li, J. Zhao, W.C. Qiao, L.H. Zheng, J. Xu,Q.G. Wang, X.D. Xu, L.B. Su, Study on characteristics of diode-pumped continuous-wave tunable and passively Q-switched Tm:SSO laser, Applied Physics B, 117 (2014) 177-182. 

25.W.L. Tian, Z.H. Wang, L. Wei, Y.N. Peng, J.W. Zhang, Z. Zhu, J.F. Zhu, H.N. Han, Y.L. Jia, L.H. Zheng, J. Xu, Z.Y. Wei, Diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:LYSO laser with 61fs pulse duration, Optics Express 22 (2014) 19040-19046. 

26.H.W. Chu, S.Z. Zhao, K.J. Yang, Y.F. Li, D.C. Li, G.Q. Li, J. Zhao, W.C. Qiao, X.D. Xu, J.Q. Di, L.H. Zheng, J. Xu, Experimental and theoretical study of passively Q-switched Yb:YAG laser with GaAs saturable absorber near 1050 nm, Optics & Laser Technology, 56 (2014) 398-403. 

27.W. Tian, Z. Wang, Z. Wei, J. Zhu, L. Zheng, and J. Xu, "Generation of 61fs pulse from a diode-pumped Yb:LYSO laser with SESAM for mode-locking," in CLEO: 2014, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2014), paper SM4F.5. 

28.V. Aleksandrov, H. Iliev, A. Trifonov, L. Zheng, J. Xu, L. Su, and I. C. Buchvarov, "Passive Mode Locking of a Diode Pumped Nd:Sc0.2Y0.8SiO5 Laser," in CLEO: 2014, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2014), paper JTu4A.127. 

29.Qin, Z. P.; *Xie, G. Q.; Ma, J.; Ge, WY ; Yuan, P; Qian, LJ; *Su, LB; Jiang, DP; Ma, FK;et al.,Generation of 103 fs mode-locked pulses by a gain linewidth-variable Nd,Y:CaF2 disordered crystal,OPTICS LETTERS 卷: 39 期: 7 页: 1737-1739 出版年: APR 1 2014 

30.Xing, Haibo; *Su, Liangbi; Jiang, Xiantao; 等,Mid-infrared luminescence of Bi-Te series single crystals, OPTICAL MATERIALS, 卷: 36 期: 12 页: 1982-1985 出版年: OCT 2014 

31.Jelinek, Michal; Kubecek, Vaclav; *Su, Liangbi; 等,Pulsed and continuous-wave laser operation of TGT-grown Nd, Y-codoped : SrF2 single crystal,LASER PHYSICS LETTERS 卷: 11 期: 5 文献号: 055001 出版年: MAY 1 2014 

32.W B Xu, *L Chai1, J K Shi, M L Hu, C Y Wang, *L B Su, D P Jiang and J Xu, Operational characteristics of a LD-pumped novel Yb,Y:CaF2 mode-locked laser using a SESAM, Laser Phys. Lett. 11 (2014) 115816 

33.F K Ma, Q Zhang, D P Jiang, L B Su, Y J Shao, J Y Wang, et al., Spectroscopic, dielectric properties and local structure observation by EXAFS for Nd,Y:CaF2 crystal, Laser Phys. 24 (2014) 105703 

34.*Liu, J.; Fan, M. W.; *Su, L. B.; 等,Laser performance of diode-pumped Nd, Y-codoped CaF2-SrF2 mixed crystal, LASER PHYSICS 卷: 24 期: 3 文献号: 035802 出版年: MAR 2014 

35.Haibo Xing; *Liangbi Su; Xihong Chen; Xiao Fan; Xiantao Jiang; Feng Wu; Xiaobo Qian; Jun Xu ,Broadband mid-infrared luminescence of Bi 2 Se 3 and doped crystals ,Laser Physics, 24(3), p 035701, 2014/1/17 

申请专利: 

1.赵向阳、王博、武安华、徐军,一种磁光晶体材料及其制备方法,发明专利, 专利申请号201410724971.6. 

2.王博、赵向阳、武安华、徐军,一种大尺寸稀土正铁氧体单晶的制备,发明专利,专利申请号:201410657966.2. 

授权专利: 

1.  徐军 郑丽和 王庆国 苏良碧 李红军,一种激光基质晶体材料及其制备方法和应用,授权专利,专利授权号:CN 102400223 B. 

  2.  邹宇琦 徐军 姜大鹏 李红军 苏良碧 郑丽和 唐慧丽 徐晓东 钱小波,一种可控还原气氛  泡生炉,授权专利,专利授权号:CN 102560637 B

 

  2013年及以前 

1、Katrin Sarah Wentsch, Birgit Weichelt, Lihe Zheng, Jun Xu, Marwan Abdou Ahmed, and Thomas Graf, Continuous-wave Yb-doped Sc2SiO5 thin-disk laser, Opt. Lett. 37 (2012) 37-39. 

2、 L.M. Su, Y.G. Wang, J. Liu, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Double-wall carbon nanotube absorber for passively mode-locked Yb3+:Sc2SiO5 laser, Laser Physics Letters 9,2 (2012)120-125. 

3、X.F. Yang, Y. Wang, D.Y. Shen, T. Zhao, X.D. Xu, D.H. Zhou and J. Xu, Efficient Er:LuYAG laser operating at 1648 and 1620 nm, Laser Physics Letters 9,2 (2012)131-134. 

4、Q. Yang, Y.G. Wang, D.H. Liu, J. Liu, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Dual-wavelength mode-locked Yb:LuYSiO5 laser with a double-walled carbon nanotube saturable absorber, Laser Physics Letters, 9,2 (2012) 135-140. 

5、K.J. Yang, S.Z. Zhao, G. Zhang, K. Cheng, G.Q. Li, D.C. Li, J.L. Xu, J.L. He, L.H. Zheng, F. Wu, Q.G. Wang, L.B. Su and J. Xu, Diode-pumped continuous wave operation and passively Q-switched performances of a Nd:Sc2SiO5 laser crystal at 1.08 microns, Laser Physics Letters, 9,1 (2012) 10-14. 

6、J. Liu, Y.G. Wang, Z.S. Qu, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Graphene oxide absorber for 2μm passive mode-locking Tm:YAlO3 laser, Laser Physics Letters 9,1 (2012) 15-19. 

7、 H. Chen, D.Y. Shen, X.D. Xu, T. Zhao, X.F. Yang, D.H. Zhou and J. Xu, High-power 2.1 μm Ho:Lu1.5Y1.5Al5O12 laser in-band pumped by a Tm fiber laser , Laser Physics Letters 9,1 (2012) 26-29. 

8、A.A. Kaminskii, X. Xu, O. Lux, H. Rhee, H.J. Eichler, J. Zhang, D. Zhou, A. Shirakawa, K. Ueda and J. Xu,High-order stimulated Raman scattering in tetragonal CaYAlO4 crystal-host for Ln3+-lasant ions,Laser Physics Letters 9,4 (2012) 306-311. 

9、Qingguo Wang, Liangbi Su, Lihe Zheng, Hongjun Li, Huili Tang, Xin Guo, Dapeng Jiang and Jun Xu* ,Growth and Spectroscopic Characteristics of Er-Doped CeF3–CaF2 Disordered Crystals ,Journal of the American Ceramic Society, 95, 3 (2012)972–976. 

10、 Dahua Zhou, Xiaodong Xu, Xueyuan Chen, Haomiao Zhu, Dongzhen Li, Juqing Di, Changtai Xia, Feng Wu and Jun Xu,Crystal growth and spectroscopic properties of Er3+-doped CaYAlO4, physica status solidi (a),209, 4, (2012)730–735. 

11、 Qingguo Wang,Liangbi Su,Hongjun Li,Lihe Zheng,Xiaodong Xu,Feng Wu,Huili Tang,Dapeng Jiang,Guoxing Qian,Jun Xu*, Near-infrared broadband luminescence of Yb-doped PbClF crystals, Journal of Luminescence,132, 9, (2012)2224–2227. 

12、Wang Qing-Guo,Su Liang-Bi,Li Hong-Jun,Xiong Wei,Yuan Hui,Zheng Lihe,Xu Xiao-Dong,Wu Feng,Tang Hui-Li,Jiang Da-Peng, J. Xu*, Growth and spectroscopic characteristics of Nd-doped PbWO4 crystal,Chinese Physics B,21,5(2012)54217. 

13、 U. C. Rodewald, L. Zheng, B. Heying, X. Xu, L. Su, J. Xu, and R. P?ttgen,Rare Earth Site Preference in the Doped Laser Host Material Sc2SiO5. A Single-Crystal X-Ray Study ,Zeitschrift für Naturforschung B,A Journal of Chemical Sciences,67b,(2012)113-117. 

14、 Junjie Chen, Xianfeng Chen, Yanzhi Ma, YuanlinZheng, Anhua Wu, Hongjun Li, Linwen Jiang, Jun Xu, Measurement of second-order nonlinear optical coefficients of BaMgF4, Journal Journal of the Optical Society of America B, 29, 4 (2012) 665-668. 

15、Yanzhi Ma, Junjie Chen, YuanlinZheng, and Xianfeng Chen, Anhua Wu, Hongjun Li, Linwen Jiang, Jun Xu, Three-photon absorption and nonlinear refraction in BaMgF4 at wavelength 400nm, Applied Optics, In Press. 

16、 K. J. Yang, H. Bromberger, D. Heinecke, C. K?lbl, H. Sch?fer, T. Dekorsy, S. Z. Zhao, L.H. Zheng, J. Xu, and G. J. Zhao,Efficient continuous wave and passively mode-locked Tm-doped crystalline silicate laser,Optics Express,20, 17(2012)18630–18635. 

17、 Liangbi Su, Hengyu Zhao, Hongjun Li, Lihe Zheng, Xiao Fan, Xiantao Jiang, Huili Tang, Guohao Ren, Jun Xu*, Witold Ryba-Romanowski, Radoslaw Lisiecki, and Piotr Solarz ,Near-infrared photoluminescence spectra in Bi-doped CsI crystal: evidence for Bi-valence conversions and Bi ion aggregation,Optical Materials Express,2, 6(2012)757–764. 

18、 S.D. Liu, L.H. Zheng, J.L. He, J. Xu, X.D. Xu, L.B. Su, K.J. Yang, B.T. Zhang, R.H. Wang, and X.M. Liu,Passively Q-switched Nd:Sc0.2Y0.8SiO5 dual-wavelength laser with the orthogonally polarized output,Optics Express, 20, 20(2012)22448-22453. 

19、Lianghong Yu, Xiaoyan Liang, Jinfeng Li, Anhua Wu, Yanqing Zheng, Xiaoming Lu, Cheng Wang, Yuxin Leng, Jun Xu, Ruxin Li, and Zhizhan Xu,Experimental demonstration of joule-level non-collinear optical parametric chirped-pulse amplification in yttrium calcium oxyborate,Optics Letters , 37, 10(2012)1712. 

20、 Xiantao Jiang, Liangbi Su, Xin Guo, Huili Tang, Xiao Fan, Yaoyu Zhan, Qingguo Wang, Lihe Zheng, Hongjun Li, and Jun Xu, Near-infrared to mid-infrared photoluminescence of Bi2O3-GeO2 binary glasses,Optics Letters, 37, 20(2012) 4260-4262. 

21、Katrin Sarah Wentsch, Lihe Zheng, Jun Xu, Marwan Abdou Ahmed, and Thomas Graf,A passively mode-locked Yb3+:Sc2SiO5 thin-disk laser,Optics Letters,37, 22(2012)4750-4752 

22、 Ming Zhao, Lihe Zheng,Jun Xu, Mode-locked Tm,Ho:YAP laser around 2.1 μm , Optics Express, 20, 20(2012). 

23、Jiangfeng Zhu,Wenlong Tian,Zhiyi Wei,Lihe Zheng,Liangbi Su,Jun Xu, Diode-pumped passively mode-locked Yb:GYSO laser generating 324 fs pulses at 1091 nm,Optics Letters,37, 24(2012)5190. 

24、 胡克艳, 徐军*, 汪传勇, 李红军, 邹宇琦, 杨秋红. 泡生法生长掺碳钛宝石激光晶体的研究. 无机材料学报, 27,12 (2012)1321-1324。 

25、 胡克艳,李红军, 徐军*, 杨秋红, 苏良碧, 唐强, 不同粒径α-Al2O3:C晶态粉体的热释光光释光性能研究,物理学报, 61,15 (2012)157802-157809。 

26、胡克艳, 徐军*, 唐慧丽, 李红军, 邹宇琦, 苏良碧, 陈伟超, 张宝辉, 杨秋红, 掺碳钛宝石晶体定向开裂的机理研究,物理学报, 61,24 (2012)244210-244216。 

27、 姜大朋;苏良碧;徐军;唐慧丽;吴锋;郑丽和;王庆国;郭鑫;邹宇琦;.Cr,Mg:GSGG晶体生长、光谱性能及Cr~(4+)形成机理的研究,物理学报,2012,(03) 

28、 葛文琦;柴路;胡明列;王清月;苏良碧;李红军;郑丽和;徐军;.镱钠共掺氟化钙锁模激光器产生190 fs光脉冲,物理学报,2012,(01)。 

29、 曲遵世;王勇刚;刘杰;郑丽和;苏良碧;徐军;Passively mode-locked 2-μm Tm:YAP laser with a double-wall carbon nanotube absorber,Chinese Physics B,6,(2012)。 

30、 赵鹤玲;夏海平;罗彩香;徐军;掺Bi离子锗铌酸盐红外发光玻璃的研究,物理学报,2012,(4)。 

31、 刘军芳;苏良碧;唐慧丽;徐军;掺铋离子BaO-B2O3玻璃的制备及其近红外发光性能的研究,物理学报,2012,(5)。 

32、冯鹤;任国浩;吴云涛;徐军;杨秋红;谢建军;周明奇;陈晨龙;Optical and thermoluminescence properties of Lu2Si2O7:Pr single crystal,Journal of Rare Earths,8(2012)。 

33、吴叶青;苏良碧;徐军;陈红兵;李红军;郑丽和;王庆国;Yb:CaF2-SrF2激光晶体光谱性能以及热学性能的研究,物理学报,2012,(9)。 

34、王庆国;苏良碧;李红军;郑丽和;徐晓东;唐慧丽;姜大朋;吴锋;徐军; Spectroscopic properties of Er/Ce-codoped La3Ga5SiO4,Chinese Physics B,2,(2012)。 

35、Xu, XD; Di, JQ; Tan, WD; Zhang, J; Tang, DY; Li, DZ; Zhou, DH; Xu, J.,High efficient diode-pumped passively mode-locked Nd:LuAG laser. Laser Phys. Lett. 9(6)(2012) 406-409. 

36、Zhao, YG; Wang, ZP; Yu, HH; Zhuang, SD; Zhang, HJ; Xu, XD; Xu, J; Xu, XG; Wang, JY. Direct generation of optical vortex pulses. Appl. Phys. Lett. 2012, 101(3)03113. 

37、 Xu, CW; Tang, DY; Xu, XD; Zheng, LH; Zhang, J; Tan, WW; Li, DZ; Su, BL; Xu, J. Diode-pumped femtosecond passively mode-locked Yb:LPS laser. Laser Phys. Lett. 9(10)(2012)726-729. 

38、Zunshi Qu, Yonggang Wang, Jie Liu, Lihe Zheng, Liangbi Su, Jun Xu,Pages 143-147,Performance of 2 μm Tm:YAP pulse laser based on a carbon nanotube absorber,Applied Physics B:Lasers and Optics,109,1(2012)143-147. 

39、Su, Liming; Wang, Yonggang; Liu, Jie; Feng, Chao; Fan, Xiuwei; Zheng, Lihe; Su, Liangbi; Xu, Jun, Passively mode-locked Yb3+:Sc2SiO5 laser with reflection-type single-walled carbon nanotube absorber, Applied Optics, 51, 9( 2012)1283-1286. 

40、Juqing Di, Xiaodong Xu, Changtai Xia, Huidan Zeng, Yan Cheng, Dongzhen Li,Dahua Zhou,Feng Wu,Jimeng Cheng,Jun Xu, Sm:CaNb2O6 single crystal has been grown by the Czochralski method, Journal of Alloys and Compounds, 536, (2012)20-25. 

41、Su, LM; Liu, J; Feng, C; Fan, XW; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J. Passive mode-locking Yb3+:Sc2SiO5 laser at 1040 nm with SESAM. Laser Phys. 2012, 22,(3), 503-505. 

42、Yang, Q; Liu, J; Fan, XW; Zhao, LN; Jiang, SZ; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J; Wang, YG. Passively mode-locked Yb:LYSO laser with a reflection type single-walled carbon absorber. Laser Phys. 2012, 22(5), 896-899. 

43、 Di, JQ; Xu, XD; Xia, CT; Zeng, HD; Cheng, Y; Li, DZ; Zhou, DH; Wu, F; Cheng, JM; Xu, J. Crystal growth and optical properties of Sm:CaNb2O6 single crystal. J. Alloy. Compd. 2012, 536, 20-25 

44、 Qu, ZS; Wang, YG; Liu, J; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J. Performance of 2 mu m Tm:YAP pulse laser based on a carbon nanotube absorber. Appl. Phys. B-Lasers Opt. 2012, 109(1), 143-147 

45、Zhuang, S; Li, D; Xu, X; Wang, Z; Yu, H; Xu, J; Chen, L; Zhao, Y; Guo, L; Xu, X. Continuous-wave and actively Q-switched Nd:LSO crystal lasers. Appl. Phys. B-Lasers Opt. 2012, 107(1), 41-45 

46、Wu, AH; Jiang, LW; Qian, GX; Zheng, YQ; Xu, J; Shi, EW. Bridgman growth of large-aperture yttrium calcium oxyborate crystal. Mater. Res. Bull. 2012, 47(9), 2689-2691 

47、 Guo, X; Li, HJ; Su, LB; Yu, PS; Zhao, HY; Wang, QG; Liu, JF; Xu, J. Study on multiple near-infrared luminescent centers and effects of aluminum ions in Bi2O3-GeO2 glass system. Opt. Mater. 2012, 34(4), 675-678 

48、Jiang, LW; Liu, WL; Wu, AH; Xu, J; Liu, Q; Qian, GX; Zhang, HJ. Low-temperature combustion synthesis of nanocrystalline HoFeO3 powders via a sol-gel method using glycin. Ceram. Int. 2012, 38(5), 3667-3672 

49、Su, LM; Wang, YG; Liu, J; Feng, C; Fan, XW; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J. Passively mode-locked Yb3+:Sc2SiO5 laser with reflection-type single-walled carbon nanotube absorber. Appl. Optics 2012, 51(9), 1283-1286 

50、 Di, JQ; Xu, XD; Xia, CT; Li, DZ; Zhou, DH; Wu, F; Xu, J. Crystal growth and optical properties of LuYAG:Ce single crystal. J. Cryst. Growth 2012, 351(1), 165-168 

51、 Jiang, LW; Liu, WL; Wu, AH; Xu, J; Liu, Q; Luo, LQ; Zhang, HJ. Rapid synthesis of DyFeO3 nanopowders by auto-combustion of carboxylate-based gels. J. Sol-Gel Sci. Technol. 2012, 61(3), 527-533 

52、Yu, PS; Su, LB; Wu, F; Xu, J. The spectroscopic properties of Yb3+ doped alpha-BBO crystal. Opt. Commun. 2012, 285(10-11), 2665-2667 

53、 Liu, CC; Wang, YG; Liu, J; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J. Ultrafast laser performance of Yb3+: Sc2SiO5 crystal with a single-walled carbon nanotube absorber. Opt. Commun. 2012, 285(6), 1352-1355 

54、Wang, QG; Su, LB; Li, HJ; Xiong, W; Yuan, H; Zheng, LH; Xu, XD; Wu, F; Tang, HL; Jiang, DP; Xu, J. Growth and spectroscopic characteristics of Nd-doped PbWO4 crystal, Chin. Phys. B 2012, 21(5) 

55、Qu, ZS; Wang, YG; Liu, J; Zheng, LH; Su, LB; Xu, J. Passively mode-locked 2-mu m Tm:YAP laser with a double-wall carbon nanotube absorber, Chin. Phys. B 2012, 21(6) 

56、Wang, QG; Su, LB; Li, HJ; Zheng, LH; Xu, XD; Tang, HL; Jiang, DP; Wu, F; Xu, J. Spectroscopic properties of Er/Ce-codoped La3Ga5SiO14, Chin. Phys. B 2012, 21(2) 

57、 Yu, PS; Su, LB; Xu, J. Near-infrared luminescence of OH- and Cl- doped Bi4Ge3O12 crystals. Infrared Phys. Technol. 2012, 55(1), 146-149 

58、Wu, YQ; Su, LB; Xu, J; Chen, HB; Li, HJ; Zheng, LH; Wang, QG. Spectroscopic and thermal properties of Yb doped CaF2-SrF2 laser crystal. Acta Phys. Sin. 2012, 61(17) 

59、Ge, WQ; Chai, L; Hu, ML; Wang, QY; Su, LB; Li, HJ; Zheng, LH; Xu, J. Generation of 190 fs optical pulses from a mode-locked Yb, Na: CaF2 laser. Acta Phys. Sin. 2012, 61(1) 

60、Jiang, DP; Su, LB; Xu, J; Tang, HL; Wu, F; Zheng, LH; Wang, QG; Guo, X; Zou, YQ. Study of growth, spectra properties and Cr4+ formation mechanism of Cr,Mg:GSGG crystal. Acta Phys. Sin. 2012, 61(3) 

61、 Zhao, HL; Xia, HP; Luo, CX; Xu, J. Bi-doped germanium niobate glasses with near-infrared broad-band emission. Acta Phys. Sin. 2012, 61(8) 

62、 Liu, JF; Su, LB; Tang, HL; Xu, J. Preparation and near-infrared luminescence properties of Bi-doped BaO-B2O3 glasses. Acta Phys. Sin. 2012, 61(12) 

63、Hu, KY; Li, HJ; Xu, J; Yang, QH; Su, LB; Tang, Q. Thermoluminescence and optically stimulated luminescence characteristics of alpha-Al2O3:C crystal powder of different particle size. Acta Phys. Sin. 2012, 61(15) 

64、 Wang, XD; Mao, HM; Ma, CL; Xu, J; Zeng, XH. Effects of Ce3+ energy level structure on absorption and luminescence properties of Ce-doped YAlO3, Y3Al5O12, and LaAlO3 single crystals. Chin. Opt. Lett. 2012, 10(7) 

65、 Wang, QG; Su, LB; Li, HJ; Zheng, LH; Xu, XD; Wu, F; Tang, HL; Jiang, DP; Chen, WC; Xu, J. Broad near-infrared fluorescence properties of Nd-doped PbClF crystals, Cryst. Res. Technol. 2012, 47(5), 585-590 

66、 Feng, H; Ren, GH; Wu, YT; Xu, J; Yang, QH; Xie, JJ; Chou, M; Chen, CL. Optical and thermoluminescence properties of Lu2Si2O7:Pr single crystal, J. Rare Earths 2012, 30(8), 775-779 

67、 Wu, AH; Shen, H; Xu, J; Wang, ZL; Jiang, LW; Luo, LQ; Yuan, SJ; Cao, SX; Zhang, HJ. Crystal growth and magnetic property of YFeO3 crystal, Bull. Mat. Sci. 2012, 35(2), 259-263 

68、Yu, PS; Su, LB; Guo, X; Xu, J. Near-infrared luminescence in Al doped Bi4Ge3O12 crystals. J. Ceram. Soc. Jpn. 2012, 120(1403), 265-267 

69、 Luo, CX; Xia, HP; Yu, C; Zhang, YP; Xu, J. Effects of gamma Irradiation and O-2-Annealing on Optical Spectra of Bi Doped Cadmium Tungstate Crystal, Spectrosc. Spectr. Anal. 2012, 32(6), 1476-1479 

70、 周关关,于海欧, 郑丽和,李红军,徐军,中红外光学材料的高温性能研究,红外与激光工程,41,3(2012)554。 

71、 俞平胜,苏良碧,王庆国,徐军,红色Bi4Ge3O12晶体在低温下的发光性能,发光学报,8,(2012)。 于海欧, 李红军, 徐军, 杨秋红, 胡克艳, 陈伟超. 导模法生长蓝宝石的退火工艺研究,硅酸盐学报,40, 6(2012)905-909。 

72、 罗彩香,夏海平,虞灿,张约品,徐军,γ射线辐照与O2退火对Bi∶CdWO4单晶体光谱性能的影响,光谱学与光谱分析,6,(2012)。  

73、王娇,李红军,弓巧侠,徐晓东,张道标,何雪梅,徐军,冷坩埚法制备α-Al2O3多晶材料的工艺参数研究,人工晶体学报,3(2012)。 

74、王占亮,武安华,景财年,占晟,曹世勋,徐军,光学浮区法生长的GdFeO3单晶,磁性材料及器件,3(2012)。 

75、 张瀚尹;李进峰;梁晓燕;林华;郑丽和;苏良碧;徐军;High-power and wavelength tunable diode-pumped continuous wave Yb:SSO laser,Chinese Optics Letters.2012,(11) 。 

76、王晓丹;毛红敏;马春兰;徐军;曾雄辉;Effects of Ce~(3+) energy level structure on absorption and luminescence properties of Ce-doped YAlO3,Y3Al5O12,and LaAlO3 single crystals,Chinese Optics Letters.2012,(7) 。 

77、 王晓丹;徐晓东;王静雅;马春兰;徐军;Nd:Lu3Al5O12晶体光谱与激光性能研究,中国激光,5,(2012)。 

78、沈琦;陈红兵;王金浩;蒋成勇;潘建国;徐军;坩埚下降法生长钨酸镉晶体的闪烁性能,人工晶体学报,8(2012)。 

79、Yanfeng Zhu,Weiliang Liu,Anhua Wu,Zhenqian Feng,Chuanyong Wang,Jun Xu. Synthesis of LaFeO3 Nano-Powders by Self-propagating Combustion Method of Sol-Gel[J]. Key Engineering Materials,Switzerland,544(2013),17-20. 

80、W. D. Tan, D. Y. Tang, X. D. Xu, D. Z. Li, J. Zhang, C. W. Xu, and J. Xu, Femtosecond and continuous-wave laser performance of a diode-pumped Yb3+:CaYAlO4 laser,Optics Letters 36, 2(2011)259–261. 

81、Pingsheng Yu, Liangbi Su, Hengyu Zhao, Xin Guo, Hongjun Li, Xiqi Feng, Qiuhong Yang, Jun Xu*,Spectroscopic properties of red Bi4Ge3O12 by vertical Bridgman method, Opt.Mat., 33,6(2011)831-834. 

82、Z.H.Cong, X.Y. Zhang, Q.P.Wang, D.Y.Tang, W.D.Tan, J.Zhang, X.D.Xu, D.Z. Li and J.Xu, LD pumped Nd:Lu2SiO5 passively mode-locked laser with a SESAM,Laser Physics Letters,8,2(2011)107-110. 

83、 D.Z. Li,X.D. Xu, D.H.Zhou,C.T.Xia, F. Wu, J. Xu, Z.H.Cong, J. Zhang, D.Y. Tang, Crystal growth, optical properties, and continuous-wave laser operation of Nd3+-doped Lu2SiO5 crystal, Laser Physics Letters,8,1(2011)32-37. 

84、Pingsheng Yu, Liangbi Su, Qingguo Wang, Hengyu Zhao, Xin Guo, Qiuhong Yang, Jun Xu*,Near infrared luminescence of red Bi4Ge3O12 down to a temperature of 8K, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 631, (2011)40-43. 

85、P.S. Yu, L.B. Su, H.Y. Zhao, X. Guo , H.J. Li, Q.H. Yang, J. Xu* , Photoluminescence and radiation damage in W, Mg, Ca doped Bi4Ge3O12 crystals, Crystal Research and Technology, 46 (2011) 470-474. 

86、 D. Z. Li, X. D. Xu, Z. H. Cong, J. Zhang, D. Y. Tang, D. H. Zhou, C. T. Xia, F. Wu and J. Xu,Growth, spectral properties, and laser demonstration of Nd:GYSO crystal,Applied Physics B:Lasers and Optics, 102,(2011)4302. 

87、H. Bromberger, K. J. Yang, D. Heinecke, T. Dekorsy, L. H. Zheng, J. Xu, and G. J. Zhao,Comparative investigations on continuous wave operation of a-cut and b-cut Tm,Ho:YAlO3 lasers at room temperature,Optics Express, 19, 7(2011)6505–6513. 

88、 Zhenhua Cong, Dingyuan Tang, Wei De Tan, Jian Zhang, Changwen Xu, Dewei Luo, Xiaodong Xu, Dongzhen Li, Jun Xu, Xingyu Zhang, and Qingpu Wang,Dual-wavelength passively mode-locked Nd:LuYSiO5 laser with SESAM,Optics Express, 19, 5(2011)3984–3989 

89、. W. D. Tan, D. Y. Tang, C. W. Xu, J. Zhang, X. D. Xu, D. Z. Li, and J. Xu,Evidence of dissipative solitons in Yb3+:CaYAlO4, Optics Express, 19, 19(2011)18495-18500. 

90、 D. Z. Li, X. D. Xu, C. W. Xu, J. Zhang, D. Y. Tang, Y. Cheng, and J. Xu, Diode-pumped femtosecond Yb:CaNb2O6 laser, Opt. Lett. 36(2011) 3888-3890. 

91、L. Su, H. Zhao, H. Li, L. Zheng, G. Ren, J. Xu*, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, and P. Solarz, Near-infrared ultrabroadband luminescence spectra properties of subvalent bismuth in CsI halide crystals, Opt. Lett. 36, (2011) 4551-4553. 

92、Z.H. Cong, X.Y. Zhang, Q.P. Wang, D.Y. Tang, W.D. Tan, J. Zhang, X.D. Xu, D.Z. Li and J. Xu, LD pumped Nd:Lu2SiO5 passively mode-locked laser with a SESAM, Laser Physics Letters 8 (2011) 107-110. 

93、Y. Liu, J. Liu, C.C. Liu, R.L. Niu, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Pulse Characteristics of Passively Q-Switched 1.34 μm Nd:GdVO4/Co2+:MgAl2O4 Laser, Laser Physics 21 (2011) 472-476. 

94、J. Liu, J.M. Yang, W.W. Wang, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Passive Picosecond and Femtosecond ModeLocking Laser Action of Yb3+:LuYSiO5, Laser Physics 21 (2011) 659-662. 

95、 W.Q. Ge, L. Chai, J. Yan, M.L. Hu, C.Y. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, J. Xu, High Power Continuous-Wave Operation and Dynamics of Soliton Mode-Locked Yb,Na:CaF2 Lasers at Room Temperature, IEEE J. Quantum Electroincs 47 (2011) 977-983. 

96、C.C. Liu, Y.G. Wang, J. Liu, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Ultrafast Yb:Y2SiO5 laser investigation based on a carbon nanotube absorber, Applied Optics 50 (2011) 3229-32. 

97、Q.G. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, X. Guo, D.P. Jiang, H.Y. Zhao, J. Xu*, W. Ryba-Romanowski, P. Solarz, R. Lisiecki, Optical spectra and excited state relaxation dynamics of Nd3+ in CaF2 single crystal, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 8880-8884. 

98、 P.S. Yu, L.B. Su, H.L. Tang, X. Guo, H.Y. Zhao, Q.H. Yang, J. Xu*, Study on photoluminescence of thermal treated Bi12GeO20 and Mo:Bi12GeO20, SCIENCE CHINA Technological Sciences, 54 (2011) 1287-1291. 

99、 Q. Yang, D.H. Liu, J. Liu, Y.G. Wang, J. Tang, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Efficient diode-pumped Yb:LuYSiO5 laser mode locked by single walled carbon nanotube absorber, Optical Engineering 50 (2011), 

100、 Accepted. P.S. Yu, L.B. Su, H.Y. Zhao, X. Guo, H.J. Li, X.Q. Feng, Q.H. Yang, J. Xu*, Spectroscopic properties of red Bi4Ge3O12 by vertical Bridgman method, Optical Materials, 33 (2011) 831-834. 

101、M.J. Shao, S.X. Cao, Y.B. Wang, S.J. Yuan, B.J. Kang, J.C. Zhang, A.H. Wu, J. Xu, Single crystal growth, magnetic properties and Schottky anomaly of HoFeO3 orthoferrite,Journal of Crystal Growth, 318 (2011) 947-950. 

102、 F.F. Chang, S.J. Yuan, Y.B. Wang, S. Zhan, S.X. Cao, A.H. Wu, J. Xu, Growth and surface morphology of ErFeO3 single crystal, Journal of Crystal Growth 318 (2011) 932-935. 

103、 Y.B. Wang, S.X. Cao, M.J. Shao, S.J. Yuan, B.J. Kang, J.C. Zhang, A.H. Wu, J. Xu, Growth rate dependence of the NdFeO3 single crystal grown by float-zone technique,Journal of Crystal Growth 318 (2011) 927-931. 

104、 Q.G. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, H.L. Tang, X. Guo, J. Xu*, Growth and spectroscopic characteristics of Er-doped CeF3 crystal, Journal of Crystal Growth 318 (2011) 733-736. 

105、D.H. Zhou, X.D. Xu, J.Q. Meng, D.Z. Li, J.Q. Di, C.T. Xia, F. Wu and J. Xu, Spectroscopic analysis and lasing properties of Nd:Y2.5Gd0.5Al5O12 crystals ,Laser Physics Letters,8,3(2011)201–204. 

106、 W.D. Tan, D.Y. Tang, X.D. Xu, D.Z. Li, J. Zhang, C.W. Xu, Z.H. Cong and J. Xu ,Room temperature diode-pumped Yb:CaYAlO4 laser with near quantum limit slope efficiency ,Laser Physics Letters,8, 3(2011)193–196. 

107、罗彩香,夏海平,虞灿,徐军,掺Bi钨酸盐单晶体发光特性的研究,物理学报,60 (2011) 70001-70006. 

108、赵衡煜,俞平胜,郭鑫,苏良碧,李欣年,方晓明,杨秋红,徐军*,电子束辐照诱导Bi:α-BaB2O4单晶近红外宽带发光的研究,物理学报,60,9(2011)97802。 

109、徐军,苏良碧,主族金属离子激光材料——激光材料领域发展的新方向(综述),无机材料学报,26, 4 (2011)347-353。 

110、姜大朋;苏良碧;徐军;唐慧丽;吴锋;郑丽和;王庆国;郭鑫;邹宇琦;Cr,Mg:GSGG晶体生长、光谱性能及Cr~(4+)形成机理的研究,物理学报,60,12(2011)。 

111、D.P. Jiang,Y.Q.Zou,L.B.Su,H.L.Tang,F.Wu,L.H.Zheng,H.J.Li and J.Xu, A Co2+-doped alumina-rich Mg0.4Al2.4O4 spinel crystal as saturable absorber for a LD pumped Er: glass microchip laser at 1535 nm,Laser Physics Letters,8, 5(2011)343-348. 

112、Junjie Chen, Xianfeng Chen, Anhua Wu, Hongjun Li, Yuanlin Zheng, Yanzhi Ma, Linwen Jiang, Jun Xu, Femtosecond z-scan measurement of third-order nonlinear refractive indices of BaMgF4, Applied Physics Letters, 98, (2011) 191102. 

113、 Qingguo Wang, Liangbi Su, Hongjun Li, Lihe Zheng, Xiaodong Xu, Huili Tang, Xin Guo, Dapeng Jiang and Jun Xu,Effect of Ce3+-codoping on the spectroscopic properties of Er-doped YAG particles,physica status solidi (a),208,12(2011) 2839–2842. 

114、 W. D. Tan, D. Y. Tang, X. D. Xu, D. Z. Li, J. Zhang, C. W. Xu, and J. Xu, Femtosecond and continuous-wave laser performance of a diode-pumped Yb3+:CaYAlO4 laser,Optics Letters 36, 2(2011)259–261. 

115、pingsheng Yu, Liangbi Su, Hengyu Zhao, Xin Guo, Hongjun Li, Xiqi Feng, Qiuhong Yang, Jun Xu*,Spectroscopic properties of red Bi4Ge3O12 by vertical Bridgman method, Opt.Mat., 33,6(2011)831-834. 

116、 Z.H.Cong, X.Y. Zhang, Q.P.Wang, D.Y.Tang, W.D.Tan, J.Zhang, X.D.Xu, D.Z. Li and J.Xu, LD pumped Nd:Lu2SiO5 passively mode-locked laser with a SESAM,Laser Physics Letters,8,2(2011)107-110. 

117、 D.Z. Li,X.D. Xu, D.H.Zhou,C.T.Xia, F. Wu, J. Xu, Z.H.Cong, J. Zhang, D.Y. Tang, Crystal growth, optical properties, and continuous-wave laser operation of Nd3+-doped Lu2SiO5 crystal, Laser Physics Letters,8,1(2011)32-37. 

118、 Pingsheng Yu, Liangbi Su, Qingguo Wang, Hengyu Zhao, Xin Guo, Qiuhong Yang, Jun Xu*,Near infrared luminescence of red Bi4Ge3O12 down to a temperature of 8K, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 631, (2011)40-43. 

119、 P.S. Yu, L.B. Su, H.Y. Zhao, X. Guo , H.J. Li, Q.H. Yang, J. Xu* , Photoluminescence and radiation damage in W, Mg, Ca doped Bi4Ge3O12 crystals, Crystal Research and Technology, 46 (2011) 470-474. 

120、 D. Z. Li, X. D. Xu, Z. H. Cong, J. Zhang, D. Y. Tang, D. H. Zhou, C. T. Xia, F. Wu and J. Xu,Growth, spectral properties, and laser demonstration of Nd:GYSO crystal,Applied Physics B:Lasers and Optics, 102,(2011)4302. 

121、 H. Bromberger, K. J. Yang, D. Heinecke, T. Dekorsy, L. H. Zheng, J. Xu, and G. J. Zhao,Comparative investigations on continuous wave operation of a-cut and b-cut Tm,Ho:YAlO3 lasers at room temperature,Optics Express, 19, 7(2011)6505–6513. 

122、 Zhenhua Cong, Dingyuan Tang, Wei De Tan, Jian Zhang, Changwen Xu, Dewei Luo, Xiaodong Xu, Dongzhen Li, Jun Xu, Xingyu Zhang, and Qingpu Wang,Dual-wavelength passively mode-locked Nd:LuYSiO5 laser with SESAM,Optics Express, 19, 5(2011)3984–3989. 

123、 W. D. Tan, D. Y. Tang, C. W. Xu, J. Zhang, X. D. Xu, D. Z. Li, and J. Xu,Evidence of dissipative solitons in Yb3+:CaYAlO4, Optics Express, 19, 19(2011)18495-18500. 

124、D. Z. Li, X. D. Xu, C. W. Xu, J. Zhang, D. Y. Tang, Y. Cheng, and J. Xu, Diode-pumped femtosecond Yb:CaNb2O6 laser, Opt. Lett. 36(2011) 3888-3890. 

125、L. Su, H. Zhao, H. Li, L. Zheng, G. Ren, J. Xu*, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, and P. Solarz, Near-infrared ultrabroadband luminescence spectra properties of subvalent bismuth in CsI halide crystals, Opt. Lett. 36, (2011) 4551-4553. 

126、Z.H. Cong, X.Y. Zhang, Q.P. Wang, D.Y. Tang, W.D. Tan, J. Zhang, X.D. Xu, D.Z. Li and J. Xu, LD pumped Nd:Lu2SiO5 passively mode-locked laser with a SESAM, Laser Physics Letters 8 (2011) 107-110. 

127、 Y. Liu, J. Liu, C.C. Liu, R.L. Niu, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Pulse Characteristics of Passively Q-Switched 1.34 μm Nd:GdVO4/Co2+:MgAl2O4 Laser, Laser Physics 21 (2011) 472-476. 

128、J. Liu, J.M. Yang, W.W. Wang, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Passive Picosecond and Femtosecond ModeLocking Laser Action of Yb3+:LuYSiO5, Laser Physics 21 (2011) 659-662. 

129、 W.Q. Ge, L. Chai, J. Yan, M.L. Hu, C.Y. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, J. Xu, High Power Continuous-Wave Operation and Dynamics of Soliton Mode-Locked Yb,Na:CaF2 Lasers at Room Temperature, IEEE J. Quantum Electroincs 47 (2011) 977-983. 

130、 C.C. Liu, Y.G. Wang, J. Liu, L.H. Zheng, L.B. Su, and J. Xu, Ultrafast Yb:Y2SiO5 laser investigation based on a carbon nanotube absorber, Applied Optics 50 (2011) 3229-32. 

131、Q.G. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, X. Guo, D.P. Jiang, H.Y. Zhao, J. Xu*, W. Ryba-Romanowski, P. Solarz, R. Lisiecki, Optical spectra and excited state relaxation dynamics of Nd3+ in CaF2 single crystal, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 8880-8884. 

132、 P.S. Yu, L.B. Su, H.L. Tang, X. Guo, H.Y. Zhao, Q.H. Yang, J. Xu*, Study on photoluminescence of thermal treated Bi12GeO20 and Mo:Bi12GeO20, SCIENCE CHINA Technological Sciences, 54 (2011) 1287-1291. 

133、Q. Yang, D.H. Liu, J. Liu, Y.G. Wang, J. Tang, L.H. Zheng, L.B. Su, J. Xu, Efficient diode-pumped Yb:LuYSiO5 laser mode locked by single walled carbon nanotube absorber, Optical Engineering 50 (2011), 

134、Accepted. P.S. Yu, L.B. Su, H.Y. Zhao, X. Guo, H.J. Li, X.Q. Feng, Q.H. Yang, J. Xu*, Spectroscopic properties of red Bi4Ge3O12 by vertical Bridgman method, Optical Materials, 33 (2011) 831-834. 

135、M.J. Shao, S.X. Cao, Y.B. Wang, S.J. Yuan, B.J. Kang, J.C. Zhang, A.H. Wu, J. Xu, Single crystal growth, magnetic properties and Schottky anomaly of HoFeO3 orthoferrite,Journal of Crystal Growth, 318 (2011) 947-950. 

136、 F.F. Chang, S.J. Yuan, Y.B. Wang, S. Zhan, S.X. Cao, A.H. Wu, J. Xu, Growth and surface morphology of ErFeO3 single crystal, Journal of Crystal Growth 318 (2011) 932-935. 

137、Y.B. Wang, S.X. Cao, M.J. Shao, S.J. Yuan, B.J. Kang, J.C. Zhang, A.H. Wu, J. Xu, Growth rate dependence of the NdFeO3 single crystal grown by float-zone technique,Journal of Crystal Growth 318 (2011) 927-931. 

138、 Q.G. Wang, L.B. Su, H.J. Li, L.H. Zheng, H.L. Tang, X. Guo, J. Xu*, Growth and spectroscopic characteristics of Er-doped CeF3 crystal, Journal of Crystal Growth 318 (2011) 733-736. 

139、D.H. Zhou, X.D. Xu, J.Q. Meng, D.Z. Li, J.Q. Di, C.T. Xia, F. Wu and J. Xu, Spectroscopic analysis and lasing properties of Nd:Y2.5Gd0.5Al5O12 crystals ,Laser Physics Letters,8,3(2011)201–204. 

140、W.D. Tan, D.Y. Tang, X.D. Xu, D.Z. Li, J. Zhang, C.W. Xu, Z.H. Cong and J. Xu ,Room temperature diode-pumped Yb:CaYAlO4 laser with near quantum limit slope efficiency ,Laser Physics Letters,8, 3(2011)193–196. 

141、罗彩香,夏海平,虞灿,徐军,掺Bi钨酸盐单晶体发光特性的研究,物理学报,60 (2011) 70001-70006. 

142、赵衡煜,俞平胜,郭鑫,苏良碧,李欣年,方晓明,杨秋红,徐军*,电子束辐照诱导Bi:α-BaB2O4单晶近红外宽带发光的研究,物理学报,60,9(2011)97802。 

143、徐军,苏良碧,主族金属离子激光材料——激光材料领域发展的新方向(综述),无机材料学报,26, 4 (2011)347-353。 

144、姜大朋;苏良碧;徐军;唐慧丽;吴锋;郑丽和;王庆国;郭鑫;邹宇琦;Cr,Mg:GSGG晶体生长、光谱性能及Cr~(4+)形成机理的研究,物理学报,60,12(2011)。 

145、D.P. Jiang,Y.Q.Zou,L.B.Su,H.L.Tang,F.Wu,L.H.Zheng,H.J.Li and J.Xu, A Co2+-doped alumina-rich Mg0.4Al2.4O4 spinel crystal as saturable absorber for a LD pumped Er: glass microchip laser at 1535 nm,Laser Physics Letters,8, 5(2011)343-348. 

146、 Junjie Chen, Xianfeng Chen, Anhua Wu, Hongjun Li, Yuanlin Zheng, Yanzhi Ma, Linwen Jiang, Jun Xu, Femtosecond z-scan measurement of third-order nonlinear refractive indices of BaMgF4, Applied Physics Letters, 98, (2011) 191102. 

147、 Qingguo Wang, Liangbi Su, Hongjun Li, Lihe Zheng, Xiaodong Xu, Huili Tang, Xin Guo, Dapeng Jiang and Jun Xu,Effect of Ce3+-codoping on the spectroscopic properties of Er-doped YAG particles,physica status solidi (a),208,12(2011) 2839–2842. 

148、虞灿,夏海平,罗彩香,胡元,陈红兵,徐军,掺Bi钨酸镉单晶体的坩埚下降法生长及红外发光特性,中国激光,37 (2011) 2610-2614。 

149、俞平胜,苏良碧,唐慧丽,郭鑫,赵衡煜,杨秋红,徐军,退火处理对W:Bi4Ge3O12和Bi12GeO20晶体发光性能的影响,发光学报,8,(2011)。 

150、王晓丹,马春兰,臧涛成,赵广军,徐军,退火温度对Ce:YAlO3单晶体的影响研究,人工晶体学报,3(2011)。 

151、陈丽娟;徐晓东;王正平;李东振;于浩海;徐军;庄世栋;郭磊;赵永光;许心光;Efficient dual-wavelength operation of Nd:LYSO laser by diode pumping aimed toward the absorption peak,Chinese Optics Letters.2011,(7) 

 
Copyright © SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ALL RIGHTS RESERVED   沪ICP备05005480号-1